ABA Huis intern

Raad van Commissarissen

Ondernemingsraad

Vertrouwenspersoon

Raad van

Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van het ABA Huis bestaat uit twee leden en houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie, het beleid van de Raad van Bestuur (directrice) en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van het ABA Huis bestaat sinds 2019. De huidige OR is aangesteld voor de periode 2021 – 2024 en bestaat uit vijf werknemers in verschillende functies en vanuit verschillende locaties. Zij zetten zich in voor het beleid van de organisatie en behartigen de belangen van de werknemers zoals bepaald in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit houdt in dat de raad tweewekelijks bij elkaar komt met input vanuit verschillende lagen van de organisatie.
 
De ondernemingsraad handelt vanuit verschillende rechten:
  • Adviesrecht: voor belangrijke beslissingen binnen de organisatie moet advies gevraagd worden bij de OR.
  • Overlegrecht: tweejaarlijks overleg met Raad van Commissarissen en eens in de zes weken overleg met de directie.
  • Instemmingsrecht: bij besluiten over personeelsbeleid is er instemming nodig vanuit de OR.
  • Initiatiefrecht: nieuwe voorstellen inbrengen voor de organisatie. Zo heeft de OR in 2020 onder andere meegedacht over het wervings- en selectiebeleid en geadviseerd bij het openen van de nieuwste locatie in Amsterdam.

Vragen aan de ondernemingsraad van het ABA Huis? Mail naar or@abahuis.nl.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Het ABA Huis heeft een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon bij wie u terecht kunt voor vragen, problemen of klachten over de zorg- en dienstverlening of de bejegening. De cliëntvertrouwenspersoon geeft informatie en adviseert u bij het vinden van een oplossing.

De vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig om met uw informatie. Ze heeft een onafhankelijke positie en doet niets zonder uw toestemming. Ze hoeft geen verantwoording af te leggen aan directie, teamleiders of andere medewerkers van het ABA Huis.

Contactgegevens van de vertrouwenspersoon:

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.