Algemeen

Visie & Missie

Werkwijze

Doelgroep

ABA Huis

Visie & Missie

Visie van het ABA Huis

Bij het ABA Huis geloven we dat iedereen zich kan ontwikkelen en er altijd kansen zijn om te groeien. Plezier, motivatie en een gevoel van veiligheid zijn essentieel om tot leren te komen. Elke stap, groot en klein, is van grote waarde en alle successen mogen gevierd worden. Op lange termijn ziet het ABA Huis zich als een organisatie die een brug heeft geslagen tussen zorg en onderwijs!

Missie van het ABA Huis

Unieke plek
Het ABA Huis is een unieke plek voor kinderen met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis waar functionele vaardigheden spelenderwijs worden gestimuleerd. Behandeling wordt individueel en in kleine groepen gegeven met motivatie en plezier als belangrijkste uitgangspunten om te kunnen ontwikkelen. Elke stap wordt dagelijks specifiek en meetbaar in beeld gebracht om de individuele ontwikkeling te kunnen volgen.

Successen vieren
Met elkaar successen vieren, professioneel en deskundig werken maar ook mogen leren en gezien worden, dát is waar het ABA Huis voor staat. Het ABA Huis is de beste werkplek voor professionals die oprecht betrokken zijn bij de doelgroep, denken en handelen in kansen en oplossingen en bijdragen aan de optimalisatie van de organisatie.

Samen doeltreffend
Het ABA Huis werkt doeltreffend samen met het kind en zijn omgeving naar een passende vervolgplek waarbij gestreefd wordt naar een vorm van onderwijs. Er is te allen tijde ruimte voor ontwikkeling van het zorgaanbod, in samenwerking met ketenpartners, waarbij de behoeften van de kinderen leidend zijn. 

Kernwaarden van het ABA Huis

Groei en ontwikkeling:

Denken (en handelen) in kansen en mogelijkheden om zo tot ontwikkeling te komen in eigen tempo en binnen eigen kunnen.

Betrokkenheid: 

Oprecht betrokken zijn bij de kinderen en hun ontwikkeling, hart hebben voor deze kinderen en  actief een bijdrage leveren om het verschil voor hen te maken.

Samenwerken:

Samenwerken met kinderen, opvoeders, collega’s en (overige) ketenpartners om optimale zorg te kunnen bieden en continu te kunnen verbeteren. 

ABA Huis

Werkwijze

zorgaanbod

Zorg op maat

We zoeken naar stimulans en beloning om te zorgen voor de meest optimale ontwikkeling bij het kind met effect op de korte en lange termijn passend bij de eigenschappen en doelen van het kind en passend bij de context waarin het kind zich bevindt. We helpen actief zoeken naar vervolg stappen als het kind bij ons weggaat.

De werkwijze van ABA

ABA Huis zet zich in voor het creëren van een leef- en leeromgeving thuis, op locatie en/of op school die een bijdrage levert aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Er wordt bij de kinderen veel geïnvesteerd in het aanleren van communiceren. Behandeling en begeleiding wordt geboden volgens de principes van ABA. Er wordt kort cyclisch gewerkt en het gedrag van kinderen wordt voortdurend geobserveerd en geanalyseerd. Daar waar nodig worden de begeleiding, behandeling en context aangepast om de gewenste optimale ontwikkeling mogelijk te maken.

De werkwijze is ontwikkelingsgericht en gericht op het verhogen van de motivatie van het kind. Ouders worden actief betrokken bij de behandelingen op het ABA Huis om te zorgen dat ouders opvoedvaardiger worden en ook thuis opvoeden vanuit de principes van ABA. Er vinden regelmatig gesprekken en evaluaties met ouders plaats over de doelen van het kind. Daarnaast kunnen ouders eens per kwartaal meekijken op de behandelgroepen. Gedurende het meekijken op de groep ontvangen ouders advies van de trainers om thuis verder aan de doelen te werken. Ouders worden dagelijks op de hoogte gehouden van de behandeling en begeleiding via de rapportage.

ABA Huis

Doelgroep

Het ABA Huis richt zich op kinderen met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis en richt zich primair op de instroom van kinderen van 3 jaar tot en met 8 jaar. Het ABA Huis biedt zorg aan kinderen en hun omgeving met diverse zorgvragen. Hieronder zomaar een aantal voorbeelden van vragen die wij van ouders of vanuit scholen kregen bij de aanmelding. Een gesprek en observatie zijn standaard onderdelen van de aanmeldprocedure bij het ABA Huis (zie aanmeldroute). Dit doen we om samen met u te bekijken of het ABA Huis de zorg kan leveren die nodig is.

Uitsluitingscriteria
Het komt voor dat het ABA Huis een behandel- of begeleidingstraject niet kan ingaan of kan afmaken, bijvoorbeeld omdat we daarvoor de expertise niet in huis hebben of de veiligheid in het geding komt. Het ABA Huis kan geen zorg bieden aan;

Ontwerp zonder titel (4)
“Nora wordt bijna 4 jaar maar op het kinderdagverblijf geven ze aan dat zij eerst nog een aantal dingen zou moet leren voor ze goed mee zou kunnen doen op een basisschool. Zij gaat bijvoorbeeld liever haar eigen gang dan dat ze meedoet met de hele groep”

Moeder van Nora (3 jaar), dagbehandeling
“David bijt zijn zusje regelmatig. Waarom doet hij dit? En hoe ga ik hier mee om?”

Vader van David (5 jaar), ouderbegeleiding
Het lukt Sami niet om langer dan 10 minuten zelfstandig te werken op school, hij loopt geregeld van zijn plek en komt hierdoor niet tot leren”

Intern begeleider van een basisschool over leerling, schoolbegeleiding
Previous slide
Next slide

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.