Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voowaarden

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening tegen betaling door zorgvrager (Betalingsvoorwaarden).

Voor zover van toepassing zijn de Algemene voorwaarden van ABA Huis aanvullend op deze betalingsvoorwaarden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze bijzondere voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op: a) de zorgvrager met een persoonsgebnden budget (PGB); b) de zorgvrager met particuliere finaciering anders dan een PGB; c) de zorgvrager die naast zorg in natura (ZIN) overige zorg- of diensten van zorgaanbieder afneemt, waarvoor de WLZ, Jeugdwet of het PGB geen finaciering bieden.
 • 1.2 In afwijking van artikel 1.8. van de Algemene voorwaarden komt het zorgarrangement tot stand op basis van de vraag van zorgvrager. De zorgvrager met een PGB verstrekt op verzoek van de zorgaanbieder een afschrift van het indicatiebesluit op basis waarvan zijn PGB is toegekend en/of de toekennings beschikking. 

Artikel 2 Aanbieding 

 • 2.1 Alle door de zorgaanbieder gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorg- en dienstverlening zijn vrijblijvend.
 • 2.2 De zorgaanbieder is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst door zorgaanbieder en zorgvrager. 

Artikel 3 Tarieven en kostprijzen 

 • 3.1 In de overeenkomst worden het ten aanzien van het zorgarrangement overeengekomen aantal uren en het bijbehorende tarief en/of kostprijs opgenomen. Tussentijdse wijziging, behoudens het bepaalde in artikel 3.3., is niet mogelijk, tenzij de zorgaanbieder en de zorgverlener hiermee schriftelijk instemmen.
 • 3.2 Voor zover op het overeengekomen zorgarrangement de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) van toepassing is, wordt het tarief bepaald overeenkomstig de WMG.
 • 3.3 De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen en/of WMG-tarieven. 

Artikel 4 Kredietwaardigheid 

 • 4.1 Indien de kredietwaardigheid van de zorgvrager daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan de zorgaanbieder nadere zekerheden verlangen, zoals vooruitbetaling of een borgstelling. 

Artikel 5 Factuur en betaling 

 • 5.1 Zorgaanbieder brengt de kosten, binnen 4 weken na het einde van de maand waarin de zorg- en/of dienstverlening zijn geleverd, op een gespecificeerde factuur bij zorgvrager in rekening.
 • 5.2 De in artikel 5.1. genoemde factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Zorgaanbieder kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.
 • 5.3 Indien binnen de termijn van 30 dagen de factuur niet is voldaan, is de zorgvrager automatisch in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente over het te vorderen bedrag verschuldigd aan de zorgaanbieder.
 • 5.4 Zorgaanbieder kan een automatische incasso verlangen.
 • 5.5 Zorgaanbieder is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen. 

Artikel 6 Incasso 

 • 6.1 Is de zorgvrager in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de zorgvrager.
 • 6.2 Onder redelijke kosten wordt verstaan de tarieven volgens het Rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor rechtspraak (vindplaats: www.verenigingvoorrechtspraak.nl. onder publicaties). 

Artikel 7 Einde zorgovereenkomst bij PGB

Deze bepaling is van toepassing op de zorgvrager als bedoeld in artikel 1.1. sub a. van de bijzondere voorwaarden. 

 • 7.1 In aanvulling op artikel 5 van de Algemene voorwaarden geldt voor de zorgvrager met een PGB dat de overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden: intrekking van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor, de overeenkomst eindigt in dat geval met ingang van de dag van intrekking; [wijziging van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van wijziging. Als zorgvrager kan aantonen aan zorgaanbieder dat hij op grond van de gewijzigde beschikking aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de overeenkomst worden voortgezet;
 • 7.2 Zorgvrager dient de zorgaanbieder onverwijld te informeren over het intrekken, het wijzigen van de toekenningsbeschikking, alsmede over de herindicatie.
 • 7.3 Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3. van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt.
 • 7.4 Zorgvrager kan de overeenkomst op elk gewenste moment opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden. 

Artikel 8 Particuliere financiering

Deze bepaling is van toepassing op de zorgvrager als bedoeld in artikel 1.1. sub b. en c. van de bijzondere voorwaarden. 

 • 8.1 Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3. van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt. 

Artikel 9 Slot 

 • 9.1 Deze bijzondere voorwaarden treden in werking op 1 januari 2013.
 • 9.2 Deze bijzondere voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening van ABA Huis’.